Odluka Predsedništva SLD


Odluka Predsedništva Srpskog lekarskog društva
(http://www.sld.org.rs/sr/pocetna.asp)

Beograd, 18. april 2011. 01 broj 746
Na osnovu člana13 , stav 4 Statuta Srpskog lekarskog društva Predsedništvo Društva je na sednici održanoj 14.4.2011. donelo

ODLUKU


I

  1. Utvrđuje se godišnja članarina za 2011. u iznosu od 3600,00 dinara.

    1a. Penzionisani doktori medicine i doktori stomatologije plaćaju 50% godišnje članarine, a nezaposleni doktori medicine i doktori stomatologije plaćaju 1000,00 dinara godišnje članarine za 2011.
  2. Članarina za 2011. važi za period 1. januar-31. decembar 2011.
  3. 3. Članarina se raspoređuje na sledeći način: Podružnica zadržava 40% od članarine, 60% od članarine se šalje Srpskom lekarskom društvu od toga 40% ide za rad Društva a 20% za rad specijalističkih sekcija Društva.
  4. Beogradske podružnice mogu da uplate kompletnu članarinu na račun Društva.
  5. Podružnice Društva su u obavezi da najkasnije do 31. maja 2011. dostave spisak lekara i stomatologa za koje se plaća članarina u 2011. godini. Spisak treba da sadrži: ime i prezime lekara, specijalističku oblast i broj licence. Bez ovakvog spiska stručna služba neće biti u mogućnosti da ažurira svoje podatke o članstvu i lekari će i dalje imati problema sa izdavanjem sertifikata. oblast i broj licence.

II

Doktori medicine ili doktori stomatologije koji izraze želju da ostvare kontinuitet u plaćanju članarine mogu da RETROAKTIVNO, i za ranije godine, uplate članarinu ali u visini članarine određene za 2011. godinu.

III

Sve POTVRDE koje izdaje Društvo naplaćuju se 500,00 dinara.

IV

Doktori medicine i doktori stomatologije, kao i članovi-saradnici (farmaceuti, psiholozi, defektolozi, biolozi, biohemičari, socijalni radnici...) koji nisu članovi Društva kod besplatnih edukacija dužni su da za sertifikat uplate 1000,00 dinara na račun Društva, a kod edukacija sa određenom visinom kotizacije uplaćuju tu kotizaciju uvećanu za 1000,00 dinara.

V

PREPORUČUJE SE Podružnicama i Specijalističkim sekcijama, organizatorima kontinuirane medicinske edukacije da ne organizuju zajedničke edukacije doktora medicine i stomatologije sa medicinskim sestrama i tehničarima, već da se namenski organizuje edukacija za medicinske sestare i tehničare, a namenski za doktore medicine i doktore stomatologije.

VI

PREPORUČUJE SE Podružnicama i Specijalističkim sekcijama Društva koje organizuju kontinuiranu medicinsku edukaciju da kod besplatnih edukacija medicinskim sestrama i tehničarima naplaćuju 500,00 dinara sertifikat a isto tako da kotizacija za medicinske sestre i tehničare bude u iznosu od 50% cene kotizacije za lekare uvećane 500,00 dinara za sertifikat.

VII

PREDLAŽEMO da Podružnice, koje za to imaju tehničke mogućnosti, preuzmu izradu sertifikata za KE za članove svoje Podružnice. UJEDNO POTSEĆAMO PREDSEDNIKE PODRUŽNICA NA OBAVEZU NAJAVE SKUPA LEKARSKOJ KOMORI SRBIJE (TRI NEDELJE PRE ODRŽAVANJA SKUPA) I OBAVEZU PRAVDANJA ODRŽANOG SKUPA LEKARSKOJ KOMORI SRBIJE (15 DANA POSLE ODRŽANOG SKUPA).

Predsednik SLD-a Akademik
Radoje Čolović