Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji


Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije
za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

(preuzeto sa sajta Zdravstvenog saveta Srbije)

Na osnovu člana 187. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(„Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10 i 99/10),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE
KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrsta, programi, način, postupak i dužina trajanja kontinuirane edukacije, ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Član 2.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada.

Član 3.

Kontinuirana edukacija podrazumeva:

 1. učešće na stručnim i naučnim skupovima;
 2. učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije.

Član 4.

Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik može se stručno usavršavati kroz različite vrste kontinuirane edukacije, i to: učešćem na kongresima, simpozijumima i drugim oblicima stručnih sastanaka, učešćem na kursevima, seminarima, putem studijskih boravaka, objavljivanjem članaka u stručnim i naučnim časopisima, publikacijama, rešavanjem testova u pismenoj ili elektronskoj formi („on-line” edukacija).

Član 5.

Postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: akreditacija programa) vrši Zdravstveni savet Srbije (u daljem tekstu: Zdravstveni savet) najmanje četiri puta godišnje. Akreditacija programa iz stava 1. ovog člana vrši se ako:

 1. program usavršava znanja, veštine i stručnost polaznika;
 2. se program zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima struke;
 3. obrađuje teme od većeg socijalno-medicinskog značaja;
 4. doprinosi unapređenju kvaliteta stručnog rada;
 5. je jasno definisana tema i ciljna grupa po osnovu stručne spreme, vrsta kontinuirane edukacije, sadržaj, satnica, predavači, reference i dužina programa;
 6. je program odobren od stručnog tela organizatora programa kontinuirane edukacije, a ako takvo telo kod organizatora ne postoji odobrenje daje stručno telo odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta;
 7. je predavač akreditovanog programa lice koje ima najmanje visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a lice koje ima završenu višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.

Predavač akreditovanog programa ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i lica na koja se odnosi akreditovani program. Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi oraganizaciono- tehničke uslove za uspešno sprovođenje programa kontinuirane edukacije, odnosno da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja (za kurseve odnosno seminare), sistem evaluacije organizovanog skupa (osim za stručne sastanke), sistem za čuvanje dokumentacije, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa. Zdravstveni savet vrednuje svaki prijavljeni program kontinuirane edukacije određivanjem odgovarajućeg broja bodova.

Član 6.

Odluka o akreditaciji programa kontiniurane edukacije objavljuje se na internet prezentaciji Zdravstvenog saveta i internet prezentaciji nadležne komore zdravstvenih radnika.

Član 7.

Organizator obaveštava Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje pre održavanja programa kontinuirane edukacije, o vremenu i mestu održavanja tog programa, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina, odnosno novih termina održavanja u odnosu na prijavljene. Posebno radno telo Zdravstvenog saveta prati kvalitet izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije o čemu priprema izveštaj. Izveštaj o kvalitetu izvedenog programa kontinuirane edukacije sadrži ocenu izvođenja, koja može biti osnov za procenu mogućnosti daljeg izvođenja programa kontinuirane edukacije. Nakon svakog održanog akreditovanog programa kontinuirane edukacije, organizator sprovodi evaluaciju tog programa, osim za stručne sastanke, pri čemu se najmanje jedno pitanje odnosi na opštu evaluaciju tog programa koja se vrednuje ocenom u rasponu od 1 do 5. Organizator dostavlja izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj iz stava 4. ovog člana sadrži sledeće podatke: broj programa iz spiska akreditovanih programa koji je objavljen na sajtu Zdravstvenog saveta, odnosno nadležne komore, datum donošenja odluke kojom je taj program akreditovan, spisak predavača i učesnika sa brojem licence, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, a za sve programe kontinuirane edukacije sem stručnih sastanaka i rezultate sprovedene evaluacije sa prosečnom ocenom opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije.

Član 8.

Postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, zdravstvene ustanove, privatna praksa i udruženja zdravstvene struke i ustanove (u daljem tekstu: organizatori akreditovanog programa).

Član 9.

Sistem bodovanje kontinuirane edukacije vrši se na sledeći način:

A) Učešće na kongresima i simpozijumima

Redni
broj

Kongres i simpozijum Učešće Vrednovanje u
bodovima
 1    Domaći kongres i simpozijum
prve kategorije   
predavanje 13 bodova predavanje
usmena prezentacija 11 bodova usmena
prezentacija

poster prezentacija

9 bodova poster
prezentacija
pasivno učešće  7 bodava
 2   

Ostali domaći kongresi i
simpozijumi

 

 

  
predavanje

11 bodova predavanje

usmena prezentacija 9 bodova usmena
prezentacija
poster prezentacija 7 bodova poster
rezentacija
pasivno učešće 5 bodova
 3    Međunarodni kongres i
simpozijum   
predavanje 15 bodova predavanje
usmena prezentacija 13 bodova usmena
prezentacija
 poster prezentacija 11 bodova poster
prezentacija
 pasivno učešće do 6 sati - 3 boda
6-12 sati - 6 bodova
više od 12 sati - 9
bodova

 

Domaći kongres i simpozijum prve kategorije ostvaruje se učešćem domaćih i stranih predavača najmanje četvrtina od ukupnog broja predavača, traje najmanje 12 sati i izvodi se na srpskom ili engleskom jeziku. Neophodno je da je strani predavač stručnjak u oblasti iz koje drži predavanje, što dokumentuje biografijom. Ostali domaći kongresi i simpozijumi ne mogu trajati manje od 6 sati. Međunarodni kongres i simpozijum u svom naučnom ili programskom odboru mora da ima najmanje pet istaknutih stručnjaka iz inostranstva i najmanje četvrtinu stranih predavača od ukupnog broja predavača, da traje najmanje 12 sati i da se izvodi na engleskom jeziku. Pasivno učešće na kongresu dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće predavanje po pozivu ili izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim što se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu prezentaciju autoru koji prezentuje rad.

B) Učestvovanje na kursevima

Redni broj Kurs Učešće Vrednovanje u bodovima
Domaći kurs prve kategorije  predavač do 12 bodova
slušalac do 6 bodova
Ostali domaći kursevi  predavač do 8 bodova
slušalac do 4 boda

 

Redni broj Međunarodni kurs Učešće Vrednovanje u bodovima
Kurs prve kategorije  predavač do 14 bodova
slušalac do 7 bodova
Ostali kursevi  predavač do 10 bodova
slušalac do 5 boda

Domaći kurs prve kategorije sadrži štampani materijal sadržaja kursa, proveru znanja nakon završenog kursa i evaluaciju zadovoljstva učesnika kursom. Traje najmanje šest sati. Na kursu učestvuju samo domaći ili domaći i strani predavači. Izvodi se na engleskom ili spskom jeziku. Ostali domaći kursevi sadrže štampani materijal sadržaja kursa i traju najmanje dva sata. Izvode se na srpskom jeziku. Međunarodni kurs prve kategorije sadrži štampani materijal sadržaja kursa, proveru znanja nakon završenog kursa i evaluaciju zadovoljstva učesnika kursom. Traje najmanje šest sati. Na kursu učestvuje najmanje četvrtina stranih predavača od ukupnog broja predavača. Izvodi se na engleskom jeziku. Ostali međunarodni kursevi su kursevi gde je najmanje jedna četvrtina stranih predavača i koji traju najmanje dva sata. Izvode se na engleskom jeziku. Broj bodova za domaće i međunarodne kurseve dodeljuje se uzimajući u obzir sve relevantne podatke o kursu. Učesnik dobija potvrdu od organizatora kursa o završenom kursu.

V) Studijski boravci

Redni broj Studijski boravci Vrednovanje u bodovima
1 U Republici Srbiji s mentorom 3 boda nedeljno
2 U inostranstvu s mentorom 5 bodova nedeljno

Studijski boravak dokumentuje se potvrdom izdatom i potpisanom od strane direktora zdravstvene ustanove ili osnivača privatne prakse u kojoj je obavljen studijski boravak, kao i potpisom mentora.

G) Stručni sastanci

Redni broj Stručni sastanci Vrednovanje u bodovima
Predavač Slušalac
1 Stručni sastanci u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi gde su zaposleni predavači 2 boda 1 bod
2 Stručni sastanci u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi sa predavačem po pozivu ili stručni sastanci u okviru udruženja 3 boda 2 boda

Stručni sastanci ne mogu da traju manje od jednog sata. Prisustvo stručnim sastancima dokazuje se potvrdom izdatom i potpisanim od strane direktora zdravstvene ustanove, osnivača privatne prakse, odnosno predsednika udruženja, u kojima su realizovani.

D) Publikacije

Redni broj Naučni i stručni članci Vrednovanje u bodovima
Prvi autor Ostali autori
1 Članak objavljen u časopisu koji se citira u " Current contents" ili " Science citation index" 24 boda prvih 6 koautora po
4 boda, a ostali po
0,5 boda
2 Članak objavljen u časopisu koji se citira u "Index medicus" ili " Excerpta medica" 12 bodova prvih 6 koautora po
2 boda, a ostali po
0,5 bodova
3 Članak objavljen u neindeksiranim stranim i domaćim publikacijama 6 bodova prvih 6 koautora po
1 bod, a ostali po
0,5 boda
4 Koautori (do šest koatura) na apstraktima ili posterima na kongresima na kojima nisu bili prisutni   svaki po 0,5 bodova
5 Knjiga, monografija i udžbenik koji imaju najmanje dva recezenta 18 bodova prvih 6 koautora po
3 boda, a ostali po 0,5 bodova
6 Urednik knjige 10 bodova  
7 Poglavlje u knjizi 8 bodova prvih 6 koautora po
1,5 bodova, a ostali po 0,5 bodova
8 Urednik indeksiranog stranog časopisa 15 bodova godišnje  
9 Urednik indeksiranog domačeg časopisa 12 bodova godišnje  
10 Urednik neindeksiranog časopisa 9 bodova godišnje  
11 Recenzija rada iz časopisa koji se citira u " Current contents" ili " Science citation index" 6 bodova  
12 Recenzija rada iz časopisa koji se citira u " "Index medicus" ili " Excerpta medica" 4 boda  
13 Recenzija rada iz neindeksiranog stranog ili domaćeg časopisa 2 boda  

U svakom pojedinačnom slučaju vrši se bodovanje autorstva, odnosno uredništva, o čemu se izdaje potvrda.

Đ) Kontinuirana edukacija u pisanoj ili elektronskoj formi

Pod pisanim testom provere znanja smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta, koji mora sadržati najmanje 5, a najviše 50 pitanja. Pod testom u elektronskom smislu smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta koji je objavljen na internet stranicama akreditovanih organizatora testiranja. Za svako testiranje potrebno je obezbediti odobrenje od strane Zdravstvenog saveta.

Broj pitanja u testu  Dužina trajanja KE u satima Bodovi za slušaoca Bodovi za autora
5 -10 najmanje 1 sat do 2 boda do 3 boda
11-20 najmanje 2 sata do 4 boda do 5 bodova
21-30 najmanje 3 sata do 6 bodova do 7 bodova
31-40 najmanje 4 sata do 8 bodova do 9 bodova
41 -50 najmanje 5 sati do 10 bodova do 11 bodova

Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja pisanog, odnosno elektronskog testa da bi ostvario predviđeni broj bodova. Za svaki test mora tačno da se navede literatura na osnovu koje se slušalac priprema za test. Testovi jednostavnog sadržaja (bez prikaza slučaja i drugo) boduju se sa 50 % od predviđenih bodova.

Član 10.

Organizator akreditovanog programa izdaje potvrdu o učestvovanju za sve učesnike programa. Potvrda iz stava 1. ovog člana jeste dokument kojim se potvrđuje učestvovanje na akreditovanom programu kontinuirane edukacije. Zdravstveni radnici nadležnoj komori dostavljaju na kraju svake licencne godine potvrde o učestvovanju na programima kontinuirane edukacije u toj licencnoj godini. Potvrda sadrži sledeće podatke:

 • službeni naziv organizatora akreditovanog programa,
 • mesto i datum održavanja,
 • naziv teme,
 • vrsta kontinuirane edukacije,
 • broj evidencione odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije,
 • broj dodeljenih bodova za učestvovanje,
 • ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda,
 • pečat i potpis organizatora akreditovanog programa.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Službeni glasnik RS” broj 119/07).

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Broj 110-00-133/2010

U Beogradu, 31. decembra 2010. godine

Ministar prof. dr Tomica Milosavljević