Jelenković Bratimirka

Prim mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog

Bratimirka Jelenković Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković,
pedijatar-endokrinolog
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: Zdravstveni centar Zaječar,
Pedijatrijska služba
Sadašnje zvanje: Prim. mr sci med dr
Bratimirka Jelenković
pedijatar-endokrinolog
Izbor u sadašnje zvanje: 2009.
Broj godina radnog iskustva: 24
Uža naučna oblast: pedijatrijska endokrinologija
Doktorat ne
Magisterijum 2007.
Primarijat 2009.
Akademske specijalističke studije ne
Akademske strukovne studije ne
Uža specijalizacija 1999.
Specijalizacija 1994.
Fakultet 1986.
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci) 1. Zdravković D, Vlaški J, Sajić S, Katanić D, Živić S, Šarenac Lj, Milenković T, Jelenković B. Nizak rast u detinjstvu i adolescenciji-vodič za otkrivanje, dijagnostiku i lečenje dece i adolescenata niskog rasta, Beograd: Novo Nordisk, 2005.
2. Jelenković B, Vasić B, Janačković Lj, Jovanović Lj, Cokić B. STEPEN UHRANjENOSTI, RASTENjE I POLNO SAZREVANjE DEVOJČICA U 10. I 15. GODINI ŽIVOTA. (Endokrinologija usmeno predavanje) 41. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE sa međunarodnim učešćem. Niš, 25-27. septembar 2008. Zbornik radova 2008; 147
3. RAST I RAZVOJ U DETINjSTVU I ADOLESCENCIJI. Jelenković B, Vasić B. U: Nedeljković SI, Slavko D Simeunović SD, Vukotić MR(urednici). Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogardu. CIBID, Beograd: Grafgoskop 2006; 403-420.
4. B.Jelenković, Lj.Janačković, Lj.Jovanović, L.Pešić. RASTENjE I POLNO SAZREVANjE DEVOJČICA U 10. I 15. GODINI ŽIVOTA. Zbornik radova Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Niš 2004;142-143.
5. Jelenković B, Vasić B , Ilić M, Jovanović Lj. MENARHA I STEPEN UHRANjENOSTI DEVOJČICA U 7 GODINI ŽIVOTA I PERIODU ADOLESCENCIJE (15. I 17. GODINA). Zbornik sažetaka XXVIII Timočki medicinski dani, Zaječar 2009. Timočki medicinski glasnik 2009; 34 (Suppl 1).
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
nema
Trenutno učešće na naučnim projektima: 1. Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod dece (JUSAD) studija
Usavršavanja (do 150 reči):
 • Rad uže specijalizacije "Kliničke odlike kod dece i adolescenata niskog rasta" mentora prof.dr Dragana Zdravkovića urađen je u IMD Srbije "Dr Vukan Čupić" i odbranjen 11.10.1999.godine.
 • Magistarska teza " Kliničke i laboratorijske karakteristike prevremenog puberteta kod dece oba pola" mentora Prof.dr Dragana Zdravkovića urađena je na IMD Srbije "Dr Vukan Čupić" u Novom Beogradu i odbranjena je 12.07.2007.godine.

Učestvovala na na domaćim renomiranim kongresima:

 • Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore (2004.;2005.;2007. godina)
 • Pedijatrijski dani Srbije,2008. godina
 • Timočki medicinski dani (2000.-2010. godine , izuzev 2007. godine)
 • First Conference of "Association of general practice/family medicine of South-East Europe" – AGPFMSEE Ohrid 2009
 • "6. srpski kongresi o secernoj bolesti" Beograd;2009. godine
 • DEAPS -Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije II KONGRES sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2009.godina.
 • ESPE 2010: 49th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology September 22, 2010, Prag;
 • PRVI KONGRES PEDIJATARA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠČEM, oktobar ,Beograd,2010.
 • Drugi Kongres Endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem.2.-5.decembar 2010. Beograd
Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

Učestvovuje u Jugoslovenskoj studiji prekursora ateroskleoze kod školske dece –JUSAD. i kao član tima u izradi "Vodiča za otkrivanje, dijagnostiku i lečenje dece i adolescenata niskog rasta" (2005.godina). Član je SLD od 1989.godine, a posebno je aktivna u radu Pedijatrijske sekcije SLD i pre svega Sekcije za pedijatrijsku endokrinologiju SLD. Član je Udruženja pedijatara Srbije. Od septembra 2010. godine član je Evropskog udruženja pedijatrijskih endokrinologa
( ESPE). Učestvovala je na brojnim simpozijumima i kongresima u zemlji. Autor je 44 a koautor u 56 rada.
Uređuje blog: pedijatrijaisrodnegrane.blogspot.com

Kontakt Dr Bratimirka Jelenković
E-mail: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062 80 39 570