Cokić Bojana

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

Bojana Cokić Prim. dr Bojana Cokić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: Zdravstveni centar "Zaječar" u Zaječaru
Sadašnje zvanje: Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar
Izbor u sadašnje zvanje: 2003. godine
Broj godina radnog iskustva: 30
Uža naučna oblast: Klinička genetika.- Neonatologija.
Doktorat
Magisterijum
Primarijat 2003. godina
Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija
Specijalizacija 1989. godina
Fakultet
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci) 1. Cokić B. i sar. Kongenitalni hydocephalus-Prikaz slučaja. Jugoslovenski pedijatrijski dani 2001. Zbornik radova, 2001:39
2. Cokić B. i sar. Turnerov sy-Prikaz slučaja. Timočki med. dani 2003.. Zbornik radova, 2003: 22
3. Cokić B. i sard. YY-sindrom-Prikaz slučaja. Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore 2004..Zbornik radova, 2004: 36
4. Cokić B. i sar. Porodica sa fenil-ketonurijom-prošlost, sadašnjost i budućnost. Pedijatrijski dani Srbije, 2007. Zbornik radova, 2007:80
5. Cokić B. Dojenje u likovnoj umetnosti . Prvi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd 17-20.10.2010. Zbornik sažetaka, 2010:37
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
Trenutno učešće na naučnim projektima: 1. Klinički put astme
2. Klinički put za novorođenče
Usavršavanja (do 150 reči): U okviru uže specijalizacije iz Kliničke genetike položila usmeni ispit pred Komisijom 15.04.1992.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije po prethodnom mišljenju Srpksog lekarskog društva dodeljuje naziv Primarijusa 25.09.2003.godine.
• Završila seminar iz "Novine u perinatologiji" u Novom Sadu,
• Završila seminar "Novine u Neonatologiji" u Beogradu 2005.godine,
• Pedijatrijsku školu u Igalu 1997.godine, u Herceg Novom 2005.godine i na Zlatiboru 2008. godine.
• Završava seminar kontinuirane medicinske edukacije Urođeno krivo stopalo u Nišu 2007.
• Redovno prati sve edukativne seminare koje organizuje Pedijatrijska sekcija Srbije.
• Dobija Diplomu Timočkog medicinskog glasnika povodom 30.godina izlaženja.

Piše stručne radove koji su štampani u medicinskim časopisima, u zemlji, Timočki med. glasnik- Seminar o problemima invaliditeta, Medjunarodni dani invalida: Cerebralna paraliza, Down-ov sy i drugi uzroci hendikepiranosti u dece: B.Cokić, Lj. Nikodijević, D. Stefanović.
Porodica sa fenilketonurijom- PROŠLOST, SADAŠNjOST I BUDUĆNOST :Bojana Cokić i saradnici. Marfanov sindrom-prikaz porodice: Bojana Cokić i saradnici .
Bez spine bifide-da ili ne?: Bojana Cokić i sardnici. Dečija pulmologija udruženja pedijatara Srbije- Cokić. B., Stefanović D., Jovanović Lj.: Kongenitalni sifilis i Astma u dece lečene u dečijem odeljenju.
• Aktivno učestvuje na pedijatrisjkim sastancima i kongresima izlažući svoje radove ( Zaječar, Niš, Beograd, Novi Sad).
• Ima 3 zapažena rada ( Pedijatrijska sekcija 2009. i Kongres pedijatara Srbije 2010.) u kojima objedinjuje medicinu i umetnost.
Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči) U stalnom je radnom odnosu Zdravstvenog centra "Zaječar" u Zaječaru od 10.08.1981.godine u pedijatrijskoj službi, u dečijem odeljenju. Od 1989.godine radi kao specijalista pedijatar i obavlja funkciju načelnika pedijatrijske službe od 1996. do 2004. godine, a nakon toga ima zvanje savetnika.
Od 15.01.2007.godine obavlja funkciju šefa odseka neonatologije pri dečijem odeljenju.
Kao član predsedništva podružnice SLD u Zaječaru od 1998. do 2000.godine učestvuje u organizovanju stručnog sastanka za Timočki region, poznat kao Timočki medicinski dani
( postoje 30 godina),
Bila je član Predsedništva pedijatrijske sekcije Srbije u 3 mandata, od 1997.godine.
Organizovala sa svojim saradnicima zaredom 10 godina ( od 2000.g.) Pedijatrijsku sekciju u Zaječaru i održala 4 predavanja.
Na predlog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu i u Nišu određena za mentora dela specijalističkog staža iz pedijatrije.
Dugogodišnji predavač u Medicinskoj školi u Zaječaru.

Na predlog Pedijatrijske sekcije Srbije Srpsko lekarsko društvo joj dodeljuje Zahvalnicu u znak priznanja za uspešnu saradnju, 05.05.2003. Predložena za Povelju od strane Pediajtrisjke sekcije Srbije 2010. za zalaganja u pedijatrijskoj službi, što je i prhvaćeno na Predsedništvu pedijatrijske sekcije Srbije.
Kontakt