Aleksić Aleksandar

Mr Dr Aleksandar Aleksić

Aleksandar Aleksić
Mr Dr Aleksandar Aleksić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: ZC Zaječar
Sadašnje zvanje:

Internista endokrinolog, magistar endokrinolgije

Izbor u sadašnje zvanje: Januar 2010.
Broj godina radnog iskustva: 15
Uža naučna oblast:

endokrinologija

Doktorat
Magisterijum 2006. godina
Primarijat

 

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

2010. godina

Specijalizacija

2004. godina

Fakultet
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
  1. Aleksić Ž, Aleksić A, Mitov V, Jović M, Zdravković D. Amiodaron treatment and thyroid autoimmunity markers. Hell J Nucl Med 2008; 11(2):105-109
  2. Aleksić A, Aleksić Ž. TSH receptor antibodies for confirming the diagnosis and prediction of remission duration in newly diagnosed Graves’ disease patients, Hell J Nucl Med 2009;12(2):146-150.
  3. Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M. Pouzdanost određivanja nivoa TSH receptorskih antitela za dijagnozu i prognozu autoimunskog hipertiroidizma. VSP 2009;66(10);779-783
  4. Vladimir Mitov, Zoran Perišić, Tomislav Kostić, Aleksandar Stojković, Aleksandar Jolić, Aleksandar Aleksić, Goran Milašinović. An Alternative Approach for Endocardial Pacemaker Lead Implantation in Patient with Persistent Left Superior Vena Cava.Srpski Arhiv Celokupnog Lek. 2010; 138(1-2):85-87.
  5. Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M. Kliničke manifestacije tirotoksikoze – pregled literature. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2-3): 117-123.
kupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:

Trenutno učešće na naučnim projektima:
Usavršavanja (do 150 reči): Bazični kurs za obuku kadrova u rukovanju izvorima jonizujućeg zračenja u Centru za permanentno obrazovanje Instituta za nuklerane nauke „Vinča“,  2006.
18. seminar ESNM aprila 2001. u Budimpešti, Mađarska (12 credit hours);
31. seminar ESNM juna 2005. u Varni, Bugarska;
Kurs Europian Thyroid Association (ETA) u septembru 2005. na Zlatiboru, Srbija;
Novine u patogenezi i lečenju endokrinih tumora, 2007., Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Centar za KME;
Graves-ova bolest: problemi u terapiji, totalna tiroidektomija kao operacija izbora – klasična tehnika ili upotreba harmonijskog skalpela, 2009., Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Centar za KME, Centar za endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS, Udruženje endokrinih hirurga Srbije;
Viša škola osteoporoze 2010., Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, centar za KME;
Lipidi i lipoproteinski poremećaji, 2010. Zaječar, SLD podružnica Zaječar;
Dijagnostika i terapija hipotiroidizma i savremena dijagnostika i terapija hipertiroidizma, 2010., Srpsko tiroidno društvo
Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

 

Kontakt