Stručni sastanci

Prikaz # 
Naslov
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba
Dijagnoza i lečenje dijabetes melitusa tipa 1 kod dece i mladih osoba
HPV (humani papiloma virus) infekcije i HPV vakcine
Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih
PISANI TEST PROVERE ZNANJA.Aritmije - dijagnostika i terapija
ZASINK 2021 - NOVINE U KARDIOLOGIJI 2021.
Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze
Hronični koronarni sindrom
Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi
Metabolički sindrom kod dece i mladih-dijagnoza, lečenje i praćenje pojedinih komponenti
Sinkope u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Hipertenzija 2021. - Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju
ZASINK 2020
Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.
Sedmi simpozijum Medicina u umetnosti
Simpozijum "Hirurgija i srodne grane - savremeni aspekti"
Simpozijum "Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti"
Seminar "Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji"
Problemi mentalnog zdravlja mladih, Zaječar 2020.
DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE. PRAĆENjE. SITUACIJE IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA. PRELAZAK KOD DOKTORA ZA ADULTNU POPULACIJU
DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: DIJAGNOZA. PRIDRUŽENA OBOLjENjA. LEČENjE. ZNAČAJ EDUKACIJE
Metabolički sindrom kod dece i mladih-praktični aspekti
SAVREMENA DIJAGNOZA I LEČENjE AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA
Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju miokarditisa
Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih - praktični aspekti
Novine u lečenju karcinoma dojke
Šesti simpozijum Medicina u umetnosti
Nizak rast dece i mladih - praktični aspekti
Hromozomske bolesti - kliničke osobenosti i dijagnoza sa posebnim osvrtom na incidenciju u opštini Zaječar
Metabolički sindrom kod dece i mladih-praktični aspekti
Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha
Prilozi za istoriju srpske medicine XLI i XLII
Savremena dijagnoza i lečenje akutnog koronarnog sindroma
КОНГРЕС ПРИВАТНЕ ЛЕКАРСКЕ ПРАКСЕ СРБИЈЕ 1990-2019
Hipertenzija u svakodnevnoj praksi
Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih - praktični aspekti za 23.03.2019.
Priključi se zadnji je voz - uoči rano
Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih
PRUNE BELLY SYNDROM
Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju miokarditisa
Gojaznost dece i mladih: praktični aspekti
Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih - praktični aspekti
Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih
PRUNE BELLY SYNDROM
Nizak rast dece i mladih - praktični aspekti
4. ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE
Gojaznost dece i mladih: praktični aspekti
Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji atrijalne fibrilacije
Peti simpozijum Medicina u umetnosti
Kongres Udruženja privatnih lekara Srbije 19-20.april 2018
Prevremeni pubertet kod dece oba pola
Prader Willi sindrom
Dislipidemije kod dece, mladih i odraslih
3. ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE
Održavanje dva SS u DZ Kuršumlija i obilazak Prolom Banje i Đavolje varoši 29.10.2017.godine
Četvrti simpozijum Medicina u umetnosti
Kardio-onkologija-lečenje raka i kardiotoksičnost
Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju srčane insuficijencije
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba: akutne i hronične komplikacije, praćenje, situacije iz svakodnevnog života (akutne bolesti, putovanja, kamp)
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba: klinička slika, dijagnoza, pridružena oboljenja, lečenje
Prader Willi sindrom
Prevremeni pubertet kod dece oba pola
Prevencija pada i posledica istog u gerijatrijskoj populaciji
Rizici u farmakoterapiji starih osoba
Prevencija kardiovaskularnih bolesti u svetlu novog evropskog vodiča iz 2016. godine
NOVI PRISTUPI DIJAGNOSTICI I LEČENjU MULTIPLE SKLEROZE
Uticaj medija na zdravlje dece i mladih
Budućnost bez spine bifide
Pušenje u trudnoći – faktor rizika za zdravlje naše dece i našu budućnost
Upotreba socijalnih medija u promociji zdravlja dece i mladih
ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE - ZASINK 2016
Дијагностика и терапија исхемијске болести срца
Hronična bubrežna bolest – značaj ranog otkrivanja i lečenja slabosti
Hiperprolaktinemije
Treći simpozijum "Medicina u umetnosti", Zaječar 2016.
Značaj cetirizina u kontroli inflamacije, alergijskih manifestacija i remodelovanju tkiva
Poziv za KE - Apoteka "Zaječar"
PUŠENJE U TRUDNOĆI – FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE NAŠE DECE I NAŠU BUDUĆNOST
Hronična bubrežna bolest – značaj ranog otkrivanja i lečenja
Simpozijum Sekcije za citologiju i citodijagnostiku SLD
Simpozijum na temu nizak rast
Kalendar SLD aktivnosti
Novine u dijagnostici i lečenju plućnih tromboembolija
UTICAJ MEDIJA NA ZDRAVLJE DECE I MLADIH
BUDUĆNOST BEZ SPINE BIFIDE
UPOTREBA SOCIJALNIH MEDIJA U PROMOCIJI ZDRAVLJA DECE I MLADIH
Pojedini psihosocijalni aspekti kod gojazne dece i mladih
Neželjena dejstva antibiotika na digestivni sistem i jetru
Pojedini psihosocijalni aspekti kod gojazne dece i mladih
Kašljanje-pristup pacijentu
Inhalaciona terapija astme i HOBP-a
Novi zajednički vodič Evropskog udruženja kardiologa i anesteziologa iz 2014 za perioperativnu procenu i lečenje kod nesrčanih operacija u pacijenata sa srčanim oboljenjima
„ Izračunaj i pojedi ” domaći kurs II kategorije
Lekar i pacijent- saradnici ili suparnici
Biotehnologija i savremena farmakoterapija
Stabilna koronarna bolest dijagnostika i lečenje prema preporukama iz 2013
Marfan sindrom
Zbirna tabela KME u periodu oktobar-novembar 2015. godine
Drugi simpozijum "Medicina u umetnosti", Zaječar 2015.
AKUTNA TROVANJA KOD DECE I MLADIH
Williams-Beuren sindrom
Novine u dijagnostici i lečenju miokarditisa
Hitna stanja u svakodnevnom radu izazvana trovanjima
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: šesti deo-gojaznost
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. Deo drugi: akutne i hronične komplikacije. Prelazak mladih obolelih od dm tipa 1 kod lekara za lečenje odraslih osoba
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo prvi: epidemiologija, dijagnoza, lečenje i praćenje
Imunohematološka testiranja u trudnoći
Savremena terapija anemije izazvane deficitom gvožđa
Marfan sindrom
Simpozijum na temu nizak rast
25 GODINA USPEHA PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE SRBIJE
Odlaganje sastanka Biotehnologija i savremena farmakoterapija
Odlaganje sastanka 26 i 27.03.2015
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo drugi: akutne i hronične komplikacije. prelazak mladih obolelih od dm tipa 1 kod lekara za lečenje odraslih osoba
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo prvi: epidemiologija, dijagnoza, lečenje i praćenje
Peritoneumska dijaliza kao prvi izbor u lečenju terminalnog stadijuma hronične bubrežne slabosti
Novi zajednički vodič Evropskog udruženja kardiologa i anesteziologa iz 2014 za perioperativnu procenu i lečenje kod nesrčanih operacija u pacijenata sa srčanim oboljenjima
Nadrilekarstvo u timočkoj krajini - paralelna medicinska praksa ili civilizacijska zabluda
Pojedini psihosocijalni aspekti kod gojazne dece i mladih
Prvi kongres kardiovaskularnog imidžinga Srbije KIS 2015
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo drugi: akutne i hronične komplikacije. prelazak mladih obolelih od dm tipa 1 kod lekara za lečenje odraslih osoba
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba.deo prvi: epidemiologija.dijagnoza.lečenje i praćenje
45 godina nuklearne medicine u Zaječaru
STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo prvi: epidemiologija, dijagnoza, lečenje i praćenje
Medicina u umetnosti
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: šesti deo-gojaznost
Inflamatorne bolesti creva - ciljevi lečenja i terapijske opcije
Medija i javno zdravstvo
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. Deo drugi: akutne i hronične komplikacije. Prelazak mladih obolelih od dm tipa 1 kod lekara za lečenje odraslih osoba
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo prvi: epidemiologija, dijagnoza, lečenje i praćenje
Diuretici - mehanizam dejstva
Individualizacija terapijskog tretmana u transfuzijskoj medicini
Dva stručna sastanka 29.05.2014.
Atrijalna fibrilacija-Terapija aritmije i prevencija tromboembolijskih komplikacija
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Prvi deo-dislipidemije
Rano otkrivanje subkliničke ateroskleroze u svakodnevnoj praksi
Stabilna koronarna bolest-šta novo donosi evropski vodič 2013
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Drugi deo-hipertenzija
Hromozomopatije
Subklinička oštećenja bubrega u hipertenziji- mikroalbuminurija i procena pada glomerularne filtracije
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja(KVO) kod dece i mladih - peti deo -pozitivna porodična anamneza
Hromozomopatije
Dijagnostika i izazovi u lečenju vrtoglavica (vertiga) usled poremećaja perifernog i centralnog porekla
Endovenska termalna ablacija superficijalnog venskog refluksa donjih ekstremiteta primenom diodnog lasera 1470 nm i radijalnog fibera
Praktični pedijatrijski problemi
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: treći deo-fizička aktivnost i stil života
Prevencija, dijagnostika i lečenje arterijske hipertenzije - Šta donose nove preporuke iz 2013 godine.
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: četvrti deo-ishrana
Prolaps mitralne valvule - Nedoumice i kontraverze
Šta lekar opšte medicine treba da zna o srčanim manama?
Prehospitalni pristup kod intoksikacije različitim vrstama opojnih supstanci
Clostridium difficile kolitis - da li ga sve češće srećemo i da li ga uvek prepoznamo
Hemodinamski i elektrofiziološki efekti blokatora beta receptora
Prolaps mitralne valvule – Nedoumice i kontraverze
Rano otkrivanje subkliničke ateroskleroze u svakodnevnoj praksi
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: prvi deo-dislipidemije
Deca i mladi sa kongenitalnim anomalijama
Uključivanje dece i mladih sa kongenitalnim anomalijama u porodičnu i socijalnu sredinu
Savremena terapija tipa 2 dijabetesa
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Drugi deo-hipertenzija
Neki aspekti ehokardiografije, elektrostimulacije i prevencije u svakodnevnoj praksi
Neželjeni efekti lekova koje uzimaju starije osobe
Kašalj - najčešće dileme
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija bolesnika sa vaskularnim bolestima
Stručni sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Praćenje rasta, razvoja i stanja uhranjenosti dece i mladih
Savremeni koncept lečenja melanoma kože
Edukacija odraslih osoba o dijabetesu-obuka za korišćenje edukativnog materijala
Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Mulitidisciplinarni princip u dijagnostici i lečenju metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri
Uključivanje dece sa Down sindromom u predškolske i školske programe
Praćenje stanja uhranjenosti dece i mladih
HOBP - priroda bolesti i najnovije metode prevencije i lečenja
Porodica u vrtlogu droge i šta učiniti
Značaj korišćenja grafikona rasta za rano otkrivanje dece niskog rasta
Stručni sastanci u najavi - oktobar i novembar 2012.
Prevremeni pubertet
Diferencijalna dijagnostika anemija i intrahepatička litijaza
Dijabetesna polineuropatija
Alternativna medicina, komplijansa bolesnika i hronična nezarazna oboljenja
Medicina zasnovana na činjenicama i adherenca bolesnika
Lečenje dijabetesa insulinom - za medicinske sestre (II održavanje kursa)
Faktori rizika za nastanak hronične opstruktivne boleti pluća - za medicinske sestre
Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) terapija po stadijumima
Lečenje dijabetesa insulinom - za medicinske sestre
Praktični aspekti primene hormonske supstitucije u menopauzi
Down sindrom
Lečenje dijabetesa insulinom
Disfunkcije štitaste žlezde
Prevencija tipa 2 dijabetesa kod mladih – obuka za izvođenje radionice
Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja
Sastanak Pedijatrijske sekcije SLD
Insulinska terapija danas
Novine u dijagnostici i lečenju hronične stabilne angine pektoris
Štetni uticaj pušenja u trudnoći
Gojaznost dece i mladih – prevencija i lečenje
Stručni sastanci 2011.
Stručni sastanci 2011. godine
Fenilketonurija – prikaz porodice
Indikacije i modaliteti pejsmejker terapije
Urinarne infekcije i intermitentna inkontinencija u dece
Anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)
Tolperizon
Demencije i metode lečenja
Perkutane koronarne intervencije