Predavači

Aleksić Aleksandar

Mr Dr Aleksandar Aleksić

Aleksandar Aleksić
Mr Dr Aleksandar Aleksić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: ZC Zaječar
Sadašnje zvanje:

Internista endokrinolog, magistar endokrinolgije

Izbor u sadašnje zvanje: Januar 2010.
Broj godina radnog iskustva: 15
Uža naučna oblast:

endokrinologija

Doktorat
Magisterijum 2006. godina
Primarijat

 

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

2010. godina

Specijalizacija

2004. godina

Fakultet
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
 1. Aleksić Ž, Aleksić A, Mitov V, Jović M, Zdravković D. Amiodaron treatment and thyroid autoimmunity markers. Hell J Nucl Med 2008; 11(2):105-109
 2. Aleksić A, Aleksić Ž. TSH receptor antibodies for confirming the diagnosis and prediction of remission duration in newly diagnosed Graves’ disease patients, Hell J Nucl Med 2009;12(2):146-150.
 3. Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M. Pouzdanost određivanja nivoa TSH receptorskih antitela za dijagnozu i prognozu autoimunskog hipertiroidizma. VSP 2009;66(10);779-783
 4. Vladimir Mitov, Zoran Perišić, Tomislav Kostić, Aleksandar Stojković, Aleksandar Jolić, Aleksandar Aleksić, Goran Milašinović. An Alternative Approach for Endocardial Pacemaker Lead Implantation in Patient with Persistent Left Superior Vena Cava.Srpski Arhiv Celokupnog Lek. 2010; 138(1-2):85-87.
 5. Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M. Kliničke manifestacije tirotoksikoze – pregled literature. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2-3): 117-123.
kupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:

Trenutno učešće na naučnim projektima:
Usavršavanja (do 150 reči): Bazični kurs za obuku kadrova u rukovanju izvorima jonizujućeg zračenja u Centru za permanentno obrazovanje Instituta za nuklerane nauke „Vinča“,  2006.
18. seminar ESNM aprila 2001. u Budimpešti, Mađarska (12 credit hours);
31. seminar ESNM juna 2005. u Varni, Bugarska;
Kurs Europian Thyroid Association (ETA) u septembru 2005. na Zlatiboru, Srbija;
Novine u patogenezi i lečenju endokrinih tumora, 2007., Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Centar za KME;
Graves-ova bolest: problemi u terapiji, totalna tiroidektomija kao operacija izbora – klasična tehnika ili upotreba harmonijskog skalpela, 2009., Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Centar za KME, Centar za endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS, Udruženje endokrinih hirurga Srbije;
Viša škola osteoporoze 2010., Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, centar za KME;
Lipidi i lipoproteinski poremećaji, 2010. Zaječar, SLD podružnica Zaječar;
Dijagnostika i terapija hipotiroidizma i savremena dijagnostika i terapija hipertiroidizma, 2010., Srpsko tiroidno društvo
Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

 

Kontakt

 

Đorđević Miodrag

Prim. mr Dr Miodrag Đorđević

Dr Miodrag Đorđević Miodrag Đorđević
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: ZC Zaječar, Služba za internu medicinu
Sadašnje zvanje:

Specijalista, primarijus, magistar nauka

Izbor u sadašnje zvanje: 2006. godina
Broj godina radnog iskustva: 25
Uža naučna oblast:

Endokrinologija, dijabetologija

Doktorat
Magisterijum 1989. godina
Primarijat

2006. godina

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

 

Specijalizacija

1993. godina

Fakultet 1984. godina
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
 1. Miodrag Đorđević, Jasmina Mrgud, Vesna Đorđević-Lalošević, Dragan Zdravković. Sprovođenje programa prevencije dijabetesa u Zaječaru. 10. kongres interne medicine, 9.12. jun 2010. o15
 2. Vesna Đorđević-Lalošević, Miodrag Đorđević. Oboljevanje od malignih tumora u osoba sa dijabetesom u Opštini Zaječar u periodu 1996.-2009. 10. kongres interne medicine, 9.12. jun 2010, p29
 3. Miodrag Đorđević, Jasmina Mrgud, Vesna Đorđević-Lalošević, Dragan Zdravković Program prevencije dijabetesa u Zaječaru. 10. kongres interne medicine, 9.12. jun 2010, p49
 4. M. Djordjevic, V. Djordjevic-Lalosevic. Management of diabetes with acute myocardial infarction in Zaječar in 2007-2009. 11 Nov 2010 ... www.smart4.co.rs/attach/D-CVD/Program_web.pdf
 5. Jelena Jelenković (1), Miodrag Ž. Đorđević (2), Ljiljana Jovanović(2) Povezanost indeksa telesne mase i životne dobi trudnica sa pojavom gestacionog dijabetesa i ishodom trudnoće. (1) Gimnazija Zaječar, (2) Zdravstveni centar Zaječar
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
4
Trenutno učešće na naučnim projektima: 1. DEPAC 2 studija (IDF Europe)
Usavršavanja (do 150 reči):
Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

Urednik časopisa "Timočki medicinski glasnik" 1990-1997.
Predsednik Podružnice SLD u Zaječaru u dva mandata
Predsednik Dijabetološkog Saveza Srbije od 2010. godine

Kontakt zamdj@ptt.rs

 

Mitov Vladimir

Mr Sc Dr Med  Vladimir Mitov

Dr Vladimir Mitov Mitov Vladimir
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, Zdravstveni centar Zaječar

Sadašnje zvanje:

 

Izbor u sadašnje zvanje:
Broj godina radnog iskustva: 10
Uža naučna oblast:

Kardiologija

Doktorat
Magisterijum

2005. godina

Primarijat

 

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

 

Specijalizacija

2006. godina

Fakultet

1998. godina

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
 1. Mitov V, Perišić Z, Kostić T, Stojković A,  Jolić A,  Aleksić A,  Milašinović G. Alternativni način plasiranja endokardijalne pejsmejker elektrode kod pacijenta sa perzistentnom levom venom cava superior. Srp Arh Celok Lek. 2010 jan-febr;138(1-2): 85-87.
 2. Kostić T, Perišić T, Milić D, Apostolović S, Šalinger-Martinović S,  Božinović N, Mitov V, Vidanović M. Koronarni protok i hemoragijske komplikacije posle primene alteplaze i streptokinaze kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Vojnosanit Pregl 2009; 66(3): 1-5.
 3. Aleksić Ž, Aleksić A, Mitov V, Jović M, Zdravković D. Amiodarone treatment and thyroid autoimmunity markers. Hell J Nucl Med 2008; 11(2):105-109.
 4. Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M. Pouzdanost određivanja nivoa antitela za TSH receptore za dijagnozu i prognozu autoimunskog hipertireoidizma. Vojnosanit Pregl 2009; October vol. 66 (No. 10): 773-856.
 5. Mitov V, Aleksić Ž, Paunković N, Bastać D. Myocardial perfusion scintigraphy in selection of patients with positive and inconclusive finding of ECG exercise stress test. Eur Heart J.2007;28: P 3664.
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
Trenutno učešće na naučnim projektima:
Usavršavanja (do 150 reči):

U toku 2002. god. završio edukaciju za sprovođenje Perfuzione scintigrafije miokarda, na Institutu za Nuklearnu medicinu, VMA u Beogradu, učestvovao u stadardizaciji procedure u Zdravstvenog centra u Zaječaru. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu magistarske studije završio 28.6.2005. god. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio na istom fakultetu 14.2.2006. god. U Pejsmejker centru u Nišu završio edukaciju za lečenje primenom privremenih pejsmejkera, u toku 2006. god, i iste godine počeo sa primenom metode u matičnoj kući. U 2007. god. završio edukaciju za implatacije trajnih pejsmejkera i oformio Pejsmejker tim i Kabinet za elektrostimulaciju srca za Istočnu Srbiju, sa sedištem u Zaječaru. U 2010. završio edukaciju za implantaciju i programiranje ICD.

Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

Predsednik Podružnice Istočna Srbija, Udruženja kardiologa Srbije. Član ESC, Udruženja Nuklearne medicine Srbije.

Kontakt

Lešović Snežana

Mr sci med dr Snežana Lešović

Dr Lešović Snežana Mr sci med dr Snežana Lešović
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma ”Zlatibor“

Sadašnje zvanje:

Magistar endokrinologije

Izbor u sadašnje zvanje:
Broj godina radnog iskustva: 19 (devetnaest)
Uža naučna oblast:

Pedijatrija, pedijatrijska endokrinologija

Doktorat
Magisterijum

2003. godina

Primarijat

 

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

 

Specijalizacija

2004. godina

Fakultet

1990. godina

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
 1. Lesovic S.  Insulin needs and metabolic control in children and adolescents suffering from diabetes mellitus type 1, 25 th International Congres of Pediatrics  August 2007, Athens
 2. Lesovic S. Insulin therapi and metabolic control in children with diabetes mellitus type 1, 47 th AM og the Europian Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) Istanbul, September 2008
 3. Petrovic R, Lesovic S. Adolescents with diabetes mellitus type 1- computer tehnology in the service of metabolic control, (ESPE) Instanbul, 2008.
 4. Lesovic S. Uhranjenost dece i adolescenata obolelih od diabees mellitusa tip 1, AB book, Prvi kongres endokrinologa Srbije
 5. Lesovic Snezana: Insulinske pottrebe i metabolička kontrola kod dece i adolescenata obolelih od diabetes mellitusa tip 1, magistarska teza
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
Trenutno učešće na naučnim projektima: 1. Prevencija i lečnje gojaznosti kod dece i adolescenata
Usavršavanja:

Univerzitetska dečja klinika endokrinologija
Institut za majku i dete endokrinologija
Univerzitetska dečja klinika Škola ultrazvuka

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

1. Lesovic S. T1DM adolescents - coelations of  
metabolic control quality and psychological characteristics (individual and family),  IC of Pediatrics 2007.         
2. Lesovic S.Terapijski režim u dece i adolescenata obolelih od diabetes mellitusa tip 1, 6. Kongres o šećernoj bolesti sa međunarodnim uešem decembar 2009. Beograd
3.  Lesovic S, Crncevic N et al. First experiences of the Cigotica programme  at the 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 22-25 2010, Prague, Czech Republic.

Položen stručni ispit za rad u prosveti 1991. godine
Predavač stručnih predmeta Medicinska škola Užice

Kontakt

Bastać Dušan

Prim. Dr Sci Dr Med Dušan Bastać

Prim. Dr Sci Dr Med Dušan Bastać Dušan Bastać
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: Internistička ordinacija “ Dr Bastać“
Ul Kosančićev venac br 16
19000 Zaječar
Sadašnje zvanje:

lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka

Izbor u sadašnje zvanje:
Broj godina radnog iskustva: 26
Uža naučna oblast:

kardiologija

Doktorat 1998. godina
Magisterijum 1991. godina
Primarijat

2005. godina

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

2008. godina

Specijalizacija

1992. godina

Fakultet 1983. godina
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
 1. Dusan Bastac et al : Differences in Left-Ventricular geometric Remodeling induced by Hypertension and Obesity . Internacional Journal of Obesity ,hypertension and reated metabolic disorders . Vol 25 : S3,Octobar 2001.
 2. Dusan Bastac et al : Efect of carvediol versus Metoprolol on Sistolic and Diastolic Left Ventricular Function in patients with Ischaemic Dilated cardiomyopathy-New results . European Journal of Echocardiography-Vol 2, Supplement A, S74, Decembar 2001
 3. Dusan Bastac , Internisticka ordinacija Dr Bastac Zajecar : Routine assesment of left ventricular diastolic dysfunction in coronary artery disease by Doppler exercise stress testig . European Journal of Echocardiography-Vol  4 Suppl I , S96, December 2003 .
 4. Dusan Bastac et al  : The role of diastolic stress echocardiography during exersize test in detection of diastolic dysfunction in people with marked hypertensive response . European journal of echocardiography , Volume 9 , Supplement 1 , December 2008 , S160-161
 5. Dusan Bastac et al  : Combinig of level of B – type natriuretic peptide in plasma and parameters of tissue Doppler in an evaluation of left ventricle diastolic dysfunction , European Heart Journal Vol 30, 2009 , Abstract Supplement 30 , 836
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
Trenutno učešće na naučnim projektima:
Usavršavanja (do 150 reči):

1988  Edukacija    Kolor  Doppler ehokardiografija u  Ehokardiografskom kabinetu Klinickog centra Srbije , kod prof Dr Natalije Simin.( 4 meseca )

Edukativni seminar : Klinicka kardiologija za novi milenijum u Varni 17-19.maj 2001 u organizaciji Evropskog kardioloskog drustva .

Ucestvovao u radu velikog broja
Evropskih kardioloskih kongresa 1996-2009  i Euroeho 2001 do 2010

Završio kurseve po metodi Thomas Jefferson University, koje organizuje Udruženje radiologa Srbije:
Škola Color Doppler sonografije 14-19 jun
2009, Zlatibor
CME kurs Ultrazvuk abdomena sa radionicom, 25-30 april 2010, Zlatibor

U martu 2010 sam završio Advanced Course of hypertension  6-13 mart St Moritz u organizaciji European Society of Hypertension

22-23. oktobar 2010 pohadjao sam kurs KME Urgentna stanja u kardiologiji:šta se može očekivati od ehokardiografije u različitim  kliničkim situacijama u organizaciji Evropske ehokardiografske  asocijacije

26-27. novembar Beograd Multidisciplinarni CME kurs :funkcionalno-anatomska dijagnostika kardioloških oboljenja u organizaciji Udruženja radiologa i Udruženja kardiologa Srbije

Euroecho 2010 , 8-11.12.2010, Copenhagen

Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

U domacim časopisima objavio u vidu sazetaka i/ili in extenso ukupno 36 radova, kao koautor u 17 radova.
2001 na Evropskom Ehokardiografskom kongresu u Nici usmena prezentacija orginalnog rada.
U II školi art. hipertenzije 2009 Udruženja za hipertenziju Srbije održao je predavanje o rezistentnoj hipertenziji. a u III školi arterijske hipertenzije 2010 Opstruktivna apneja u snu
Član Evropskog Kardiološkog udruženja od 1996,
Član Evropskog  udruženja za Hipertenziju, 2010
Član Udruzenja Kardiologa  Srbije,
Član Udružernja za Hipertenziju Srbije.
Član predsedništva Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva od 2004 godine
Regionalni koordinator za istočnu Srbiju Udruženja za hipertenziju Srbijeod 2010 godine
Evropski specijalista za hipertenziju

Kontakt