Hipotonija kod dece - praktični aspekti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak  28. marta 2024. u 14 časova u Amfiteatru DZ ZC Zaječar održati

SEMINAR (Ostali nacionalni seminari):
„ Hipotonija kod dece - praktični aspekti

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizator: ZC Zaječar


Predavači: 

  1. Dr Brankica Vasić.Pedijatar.ZC Zaječar. Uža naučna oblast:Pedijatrija, Razvojni problemi dece i mladih. TEMA: HIPOTONIJA KOD ODOJČADI I MALE DECE
  2. Prim. dr Bojana Cokić.Pedijatar. Privatna pedijatrijska ordinacija „Lazarica“ Zaječar.Uža naučna oblast: Genetika..TEMA: HIPOTINIJA I GENETSKI SINDROMI -.
  3. Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog. Pedijatrijska služba ZC Zaječar, Zaječar. Uža naučna oblast: pedijatrijska endokrinologija.TEMA: Prader Villi sindrom (PVS)-gojaznost i endokrini problemi

Prijava

SEMINAR je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-94/2024-01

Datum: 11.03.2024. godine Evidencioni broj: A-1-544/24 (red 187). MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik SEMINARA dobija 4 boda, predavač 8 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Pedagozi, Psiholozi

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme, metod obuke i predavači) 

 

satnica

predavači

 

teme

13:30-14:00

Registracija učesnika

 

 

14:00-14:35

Brankica Vasić

predavanje

ХИПОТОНИЈА КОД ОДОЈЧАДИ И МАЛЕ ДЕЦЕ

14:35-15:00

 

diskusija

 

15:00-15:35

Prim. dr Bojana Cokić

predavanje

HIPOTINIJA I GENETSKI SINDROMI

15:35-16:10

 

diskusija

 

16:10-16:45

Prim. mr sci emd dr Bratimirka Jelenković

predavanje

Prader Villi sindrom (PVS)-gojaznost i endokrini problemi

16:45-17:15

 

diskusija

 

17:15

Dodela sertifika.

 

 

 

Cena KMEza članove SLD, 1000,00 dinara, za ostale 2000,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 3 sata i 15 minuta.Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Prijava za SEMINAR ( na sajtu SLD Podružnuice Zaječar: //www.sldzajecar.org.rs)

 

Prijava za SEMINAR: zaključno sa 27.03.2024. godine u 24 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062 80 39 570

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 28.03,2024.. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak